+36 (1/20/30/70) 2-111-111
Rendeljen most!

Promóciós szabályzat

Promóciós-szabályzat
City Taxi: “Rendelj taxit alkalmazásunkon keresztül és nyerj!”

1. A Promóció rövid leírása

A Szervező Promóciót hirdet saját applikációjának, a City Taxi Budapest letöltésének ösztönzése és népszerűsítésének céljából (City Taxi Applikáció letöltés: https://m.citytaxi.hu/), mely során egy alkalommal élmény ajándékot sorsol ki a Promócióban résztvevő felhasználók között. A felhasználók a sikeres taxi rendeléssel automatikusan elfogadják jelen Szabályzatot. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben bármilyen elháríthatatlan akadály merül fel, a Promóció feltételeit megváltoztatja.

2. A Promóció Szervezője és Lebonyolítója

City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet (továbbiakban Szervező)

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em. 401. 

Cégjegyzékszám: 01-02-052217

Adószám: 10239173243

3. A Promóció időtartama

2023.05.16.  – 2023. június 9. 23:59

4. A Promócióban résztvevő személyek

4.1. A Promócióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött Magyarországon bejelentett lakóhellyel (1992. évi LXVI. tv. 5§ (2) bek.) rendelkező, a 4.2. és 4.3. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy, aki a promóció időtartama alatt regisztrált a applikáción, legalább egy alkalommal sikeres taxirendelést indított azon keresztül, s a rendelés teljesült.

4.2. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító,

vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló

egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.3. A Promócióban nem vehetnek részt továbbá a 2013. évi V. tv. (Ptk.) szerint

korlátozottan cselekvőképesnek vagy cselekvőképtelennek minősülő személyek.

5. A Promóció menete és nyereménysorsolás

5.1. A Promócióban nevezés útján vehet részt minden a 4.1. pontban jelölt személy, aki sikeres taxirendelést indított a City Taxi Budapest applikáción keresztül a 3. pontban jelölt időszakban a Szervező által elfogadott szabályzat alapján.

5.2. Az adott, aktuálisan megadott időszakra meghirdetett Promócióra való nevezésre a megadott időszak lejártának órájáig van lehetőség.

5.3. A Promócióban mindenki automatikusan részt vesz, aki sikeres taxirendelést indított a City Taxi Budapest alkalmazáson keresztül és a rendelés teljesült.

5.4. A City Taxi diszpécser központjában rögzített rendelések adatai alapján kerülnek kiválasztásra azon teljesült rendelésekhez kapcsolódó rendelésszámok, amelyek részt vesznek a sorsoláson.

5.5. Nyereménysorsolás 2023. június 13.

5.6. Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 72 órán belül.

5.7. Nyeremény: Kétszemélyes vacsora a Budapest belvárosában található Fausto’s étteremben (a nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható).

5.8. A nyereménysorsolás teljes folyamata elektronikusan, véletlen számgenerátor segítségével történik ( https://miniwebtool.com/random-picker/ ). 

6. A Nyeremény átadás-átvétele

A Nyeremények átadás-átvétele érdekében a Szervező közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a promóció nyertesével a Promóció során, az applikációban megadott elérhetőségek használatával. A Nyertessel való kapcsolatfelvételre a sorsolást követő 30 (harminc) naptári napon belül kerül sor, a nem nyert Résztvevőkkel a Szervező nem veszi fel külön a kapcsolatot.
6.1. Az Értesítésre való reagálásra a nyertesnek további 5 naptári nap áll rendelkezésére.
6.2. A nyeremény elektronikus úton / postai / futárszolgálat / csomagpont útján való megküldésére az Értesítés során történő adategyeztetés alapján kerül sor.
6.3. Tartalék nyertes sorsolás: Ha a fő nyertes nem jelentkezik 5 naptári nap után, 1 darab tartalék nyertest sorsolunk ki elektronikusan, véletlen számgenerátor segítségével. 

7. Egyéb rendelkezések

Szervező a jelen Promóciós-szabályzat és a Promóció menetének vagy a Promóció bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Promóció során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse vagy

megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Promócióból kizárja. Ilyen esetben a

Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

7.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Szervező által üzemeltetett Applikáció technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Promóciós-szabályzat a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

7.2. A Szervező a 7 és 7.1 pontban leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A jelen Promóciós- szabályzatra irányadó jog a magyar jog.

7.3. A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy bármikor, indoklás és előzetes értesítés nélkül

a Promóció szabályait megváltoztassa, és/vagy a Promóciót megszüntesse, a Promóció feltételeit a módosítást vagy megszüntetést megelőzően már teljesített Vásárló Visszatérítéshez való jogainak sérelme nélkül.

7. Adatkezelés

Adatkezelőnek a Promóció Szervezője minősül.

Adatkezelő tájékoztatja a résztvevőket, hogy adatainak megadása önkéntes, azonban azok megadása a Promócióban való részvétel előfeltételét képezi, mivel a jelzett személyes adatok megadása nélkül az Adatkezelő a Promóciót nem tudja lebonyolítani.

Az adatkezelés célja: A Promóció lebonyolítása a jelen Promóciós-szabályzat szerint. 

A Felhasználási fiók, melyben tárolt adatok tekintetében az Adatkezelő vélelmezi, hogy az adatok forrása maga a Résztvevőktől érkezik.

Kelt: Budapest, 2023. május 15.