+36 (1/20/30/70) 2-111-111
Order a taxi now!

Privacy policy

(a továbbiakban: „Tájékoztató”)

Utolsó módosítás: 2021. október 26.

Tartalom

1. Adatkezelő bemutatása, felelősség az adatkezelési szabályok betartásáért……………………….. 3

2. Általános rendelkezések……………………………………………………………………………………………. 3

3. Fogalmak………………………………………………………………………………………………………………… 4

4. Érintett jogai…………………………………………………………………………………………………………… 5

4.1.  Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog………………………………………………………………… 5

4.2.  Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog…………………………………………………………………. 5

4.3.  Korlátozáshoz való jog…………………………………………………………………………………………… 6

4.4.  Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog…………………………………………………….. 6

4.5.  Törléshez való jog…………………………………………………………………………………………………. 6

4.6.  Jogorvoslat…………………………………………………………………………………………………………… 6

4.7.  Érintetti jog gyakorlása………………………………………………………………………………………….. 7

5. Adatkezelő általi egyes adatkezelések…………………………………………………………………………. 7

5.1.  Taxirendeléssel kapcsolatos adatkezelés……………………………………………………………………. 7

5.2.  Felhasználói Fiókkal kapcsolatos adatkezelés……………………………………………………………. 9

5.3. Hírlevéllel (direkt marketinggel) összefüggő adatkezelés…………………………………………… 10

5.4. Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés……………………………………………………….. 11

1.    Adatkezelő bemutatása, felelősség az adatkezelési szabályok betartásáért

1.1. Adatkezelő

A City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet (a továbbiakban: „Adatkezelő”) Magyarország egyik kiemelkedő fuvarszervező, valamint személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatást nyújtó szervezete.

1.2. Adatkezelői minőség

Az Adatkezelő a fuvarszervező, valamint személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő, felhasználói fiókkal rendelkező, az Adatkezelő weboldalát használó, valamint az Adatkezelővel egyéb módon kapcsolatot létesítő Érintettek kapcsán önálló adatkezelőnek minősül.

1.3. Adatkezelő elérhetősége

City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet székhely:   1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em. 401.

cégjegyzékszám:      01-02-052217 e-mail cím:           elnok@citytaxi.hu

2.    Általános rendelkezések

A jelen Tájékoztató célja az, hogy megfelelő információkat adjon az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban, valamint arról is tájékoztatást adjon, hogy az Érintettnek milyen adatkezeléssel összefüggő jogai vannak és azokat miként tudják gyakorolni.  

A jelen Tájékoztató részletesen tartalmazza az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal, így a taxirendeléssel, Felhasználói Fiókkal, kapcsolatfelvétellel, hírlevél küldéssel, valamint a Weboldal használatával összefüggő adatkezelésekre vonatkozó információkat.  

A jelen Tájékoztató úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz.

rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet),  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.);

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletének, valamint 

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletének.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használatához, az ott történő regisztrációhoz, valamint a szolgáltatásaink igénybevételéhez Ön elfogadja a Személyes Adatainak a jelen Tájékoztatóban ismertetett kezelését.

A Weboldal használata és a szolgáltatások igénybevétele, azaz a Személyes Adatok megadása magánszemélyek számára önkéntes.

3.    Fogalmak

A Tájékoztatóban számos nagybetűs fogalmat használunk az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében.  

A „Személyes Adatok”, az „Adatkezelő”, az „Adatfeldolgozó” az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt jelentéssel bír.  Ezenkívül a következő szavak és kifejezések jelentése az alábbi:

Általános          Adatvédelmi

Rendelet / Rendelet

a személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;

Érintett

Éri −

ntettnek az alábbi személyek minősülnek:

a Szolgáltatást igénybe vevő személy (ideértve a megrendelőt és az utast is, ha a személyek nem ugyanazok, vagy a megrendelő nem egyedül utazik);

 

a Felhasználói Fiókkal rendelkező személy;

 

a Weboldalt használó személy;

 

az Adatkezelővel kapcsolatot felvevő személy.

Felhasználói Fiók

a re

Weboldalon,     valamint    a    Mobilapplikációban     a

gisztrációt követően létrejövő felület;

Főv. Kgy. rendelet 

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.

18.) Főv. Kgy. rendelet;

Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9.; telefon: +36-1-391-

1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);

Infotv.

az        információs      önrendelkezési      jogról      és       az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Korm. rend. 

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm.

rendelet;

Mobilapplikáció

Adatkezelő megbízásából az Arteries Stúdió Kft (székhely: 1139 Budapest, Forgách u. 9/b; cégjegyzékszám: 01-09-299564 ; adószám: 23854855-2-41) által üzemeltetett applikáció, amely App Store-ból, Play Áruházból, Windows Store-ból, valamint az m.citytaxi.hu oldalról tölthető le ingyenesen. 

Szolgáltatás

az Adatkezelő által nyújtott személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás;

Taxis Vállalkozó

az Adatkezelővel szerződött, taxi és egyéb személyszállítási szolgáltatás nyújtására, és a City Taxi logó viselésére jogosult vállalkozók/vállalkozások;

Weboldal

Adatkezelő megbízásából a SeE Enterprise Kft (székhely:

1134. Budapest Váci út 33. VI. emelet ; cégjegyzékszám: 0109-208509 ; adószám: 13494168–2-41) által üzemeltetett

https://www.citytaxi.hu/  

4. Érintett jogai

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy a természetes személyek Személyes Adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. A Személyes Adatok kezelése kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott).

4.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Érintett Személyes Adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Hozzájáruláson, vagy szerződésen alapuló automatizált módon megvalósuló adatkezelések esetén Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban (pl. Word, Excel) adjuk át az Ön vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Ön által kijelölt harmadik személy részére.

4.2. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

4.3. Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

4.4. Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.  

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

4.5. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 1. úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
 2. a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
 3. úgy ítéli meg, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 4. a Személyes Adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.

4.6. Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél – a fenti elérhetőségek bármelyikén – annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.  

− A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest,

Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu);

− Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelő az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.

4.7. Érintetti jog gyakorlása

Az Érintett az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a fent említett jogait.  A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek küldheti, illetve ott teheti meg.  

5.    Adatkezelő általi egyes adatkezelések

Személyes Adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint “Érintettre” – vonatkozó információ Személyes Adatnak minősülhet. Személyes Adat például a név, a telefonszám, az email-cím vagy utazásra vonatkozó adatok, amennyiben az alapján a természetes személy azonosítható.

5.1. Taxirendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az Érintett a Szolgáltatást rendelés útján veheti igénybe. A rendelésre a Weboldalon leadott online űrlapon, telefonon, e-mailen, faxon, valamint mobilapplikáción keresztül van lehetősége az Érintettnek. Az Adatkezelő a rendelés módja szerint eltérő adatkört kezel az Érintettről.  

A taxirendeléssel kapcsolatos adatkezelés részleteit az alábbi táblázatban olvashatja.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az Érintettek vonatkozásában a rendelés módjától függetlenül az alábbi személyes adatokat kezeli:

− név;

 

telefonszám;

 

utazásra vonatkozó információk (rendelés azonosítója és időpontja, kiállás és esetlegesen várakozás ideje, érkezés időpontja, rendelt autó száma, típusa, egyéb megjegyzések);

 

indulási és érkezési cím, utazás útvonala (település, kerület, utca, házszám);

 

fizetés módja;

 

nyelvismeret igény.

 

Az Adatkezelő a fentieken túlmenően az alábbi személyes adatokat kezeli a taxirendelés módjától függően:

I.       Online taxirendelés esetén:

− céges partner esetén: partnerkód és költséghely;

− megrendelő e-mail címe;  − rendeléskori IP cím.  

II.    Telefonos taxirendelés esetén:

 

 

− megrendelő hangja.

III.  E-mailen történő taxirendelés esetén: − megrendelő e-mail címe.  

IV.  Faxon történő taxirendelés esetén:

− megrendelő fax száma

V.     Mobilapplikáción történő taxirendelés  − megrendelő e-mail címe. 

Adatkezelés célja

A taxirendelés során megadott személyes adatok kezelésének célja az, hogy az Adatkezelő biztosítani és teljesíteni tudja az Érintett által igényelt Szolgáltatást, valamint eleget tudjon tenni jogszabályi kötelezettségeinknek.  

A taxirendelés során megadott egyes személyes adatok kezelésének célja az ügyfélreklamáció továbbá etikai ügyek kivizsgálása és elbírálása.

Egyes kapcsolattartási adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő értesíteni tudja az Érintettet amennyiben a Szolgáltatás biztosításával vagy teljesítésével kapcsolatban változás következik be (pl. késés).  

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett a telefonos taxirendelés során a hozzájárul a telefonbeszélgetés és így a hangfelvétel rögzítéséhez személyes adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):  

A taxirendelés módjától függetlenül a személyszállítási szolgáltatás teljesítéséhez, valamint az abból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.  

A Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján az Adatkezelő köteles a taxirendeléseket (függetlenül a rendelés módjától) rögzíteni. A Főv. Kgy. rendelet 4. § (5) bekezdése értelmében a megrendeléseket a közlekedésszervező az alvállalkozói járműszám megállapítása, valamint az utaspanaszok vizsgálatával összefüggő célból ellenőrizheti. A személyes adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.  

Mindazon személyes adatokat, amik az ügyfélreklamáció továbbá etikai ügyek kivizsgálásához és elbírásához szükségesek, valamint a személyszállítási szolgáltatás teljesítéséhez nem szükséges kapcsolattartási adatokat a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke érvényesítése miatt kezeli.   

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a megrendelés kapcsán rögzített adatokat a rögzítésétől számított 3 hónapig őrzi meg.   

Az Adatkezelő a reklamációs és etikai ügyek kivizsgálásához és elbírálásához szükséges adatokat rögzítésüktől számított 3 évig, telefonos taxirendelés során készült hangfelvétel esetén a hangfelvételt legfeljebb az ahhoz adott hozzájárulás visszavonásáig őrzi meg.    

Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerek

A taxirendelés során felvett adatok továbbításra kerülnek a személyszállítási szolgáltatást végző Taxis Vállalkozó számára.  

Mobilapplikáción keresztül történő taxirendelés során:

Mobilapplikációt a […] működteti. Az adatfeldolgozó a Mobilapplikációban található személyes adatokhoz hozzáfér, de azon változtatásokat, módosításokat nem hajt végre.

Online taxirendelés során: A Weboldalt […] üzemelteti. Az adatfeldolgozó a Weboldalon található személyes adatokhoz hozzáfér, de azon változtatásokat, módosításokat nem hajt végre.

Egyéb

Telefonos taxirendelés esetén történő hangrögzítés során a beszélgetés kezdetekor az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet az adatkezelő személyéről, a felvétel rögzítésének tényéről, valamint arról, hogy az adatkezelés részleteit és a hangrögzítésre vonatkozó szabályokat hol olvashatja el. Az Adatkezelő az Érintett számára biztosítja, hogy az erre vonatkozó kérése esetén a hangfelvételt visszahallgathassa, illetve arról másolati példányt kapjon. Amennyiben az Érintett a hangrögzítéshez nem járul hozzá a Szolgáltató lehetőséget biztosít a hangrögzítés nélküli taxi rendelésre, az online felületén, fax számán, e-mail címén, illetve a mobil alkalmazásain keresztül.

5.2. Felhasználói Fiókkal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az Érintett regisztrál a Weboldalon vagy a Mobilapplikáción keresztül, úgy létrejön egy Felhasználói Fiókja. A Felhasználói Fiók könnyebbé teszi az Érintettek számára a Szolgáltatás igénybevételét. Az Adatkezelő kifejezetten felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy az adatok pontosságáért, és naprakészségéért minden felelősség az Érintettet terheli. Erre tekintettel, ha a Személyes Adatokban változás következik be, úgy ezeket a változásokat az Érintett köteles átvezetni a Felhasználói Fiókban.  

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy a Weboldal, valamint a Mobilapplikáció megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy a Weboldalon, valamint a Mobilapplikáción történő regisztrációt és annak nyomán a Felhasználói Fiók létrejöttét követően a Szolgáltatás igénybevétele nem kötelező.

A Felhasználói Fiókkal kapcsolatos adatkezelés részleteit az alábbi táblázatban olvashatja.

Kezelt adatok köre

A Felhasználói Fiókkal kapcsolatban az Adatkezelő az Érintett alábbi adatait kezeli:

− név;

− telefonszám;

 

e-mail cím;

 

regisztrálás időpontja;

 

regisztrálásnál használt token;

 

utolsó rendelés időpontja (SMS küldés időpontja);

 

korábbi rendelésekre vonatkozó információk (rendelés azonosító száma, rendelés időpontja, törlés esetén ennek ténye, indulási és érkezési cím, érkezés időpontja). 

Adatkezelés célja

A Felhasználói Fiók kapcsán az adatkezelés célja az, hogy az Érintett könnyebben tudja rendeléseit leadni, ne kelljen újra ugyanazon adatait megadnia, illetve korábbi rendeléseit megnézheti.   

Adatkezelés jogalapja

A Felhasználói Fiókkal kapcsolatban az Adatkezelő kezelheti az Érintett Személyes Adatait, amennyiben az Érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelés időtartam

A Felhasználói Fiók kapcsán az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók törléséig tart. A felhasználói fiókját az Érintett bármikor törölheti. 

Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók szerződéses partnerek

A Mobilapplikációt a […] működteti. Az adatfeldolgozó a Mobilapplikációban található személyes adatokhoz hozzáfér, de azon változtatásokat, módosításokat nem hajt végre.

A Weboldalt […] üzemelteti. Az adatfeldolgozó a Weboldalon található személyes adatokhoz hozzáfér, de azon változtatásokat, módosításokat nem hajt végre.

5.3. Hírlevéllel (direkt marketinggel) összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő bizonyos időközönként hírleveket vagy egyéb hasonló jellegű, direkt marketing üzeneteket küld azoknak, akik ezt igénylik. Minden esetben önkéntes döntés az, hogy az Érintett ezekre feliratkozik-e, és természetesen ezekről bármikor le is lehet iratkozni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintett minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – Személyes Adatát törli és további hírlevelet nem küld az Érintett számára. 

A hírlevéllel összefüggő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az alábbi Személyes Adatokat kezeli a hírlevél küldéssel kapcsolatban:

− név;

− e-mail cím. 

Adatkezelés célja

Az Érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolatfenntartás, tájékoztatás az elérhető termékekről, szolgáltatásokról és akciókról, eseményekről, egyéb hírekről.  

Adatkezelés jogalapja

A Személyes Adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján történik. E hozzájárulás az Érintett részéről bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat visszavonásig kezeli, azaz addig, amíg az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről.

5.4. Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés  

Az Adatkezelő a Weboldal használata során bizonyos típusú adatokat gyűjt és kezel, látogatottsági adatok monitorozása (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából.

A Weboldal a fenti célok elérése érdekében úgynevezett sütiket használ.

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Érintett számítógépét, és tárolja személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintásokat és egyéb navigációs adatokat. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy az Érintett milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. Az Adatkezelő arra használja a sütiket, hogy személyre szabja az Érintett látogatását Weboldalon (pl. elősegítse, hogy a felület a legjobb felbontású legyen, mikor az Érintett visszatér Weboldalra), elemezze a Weboldal forgalmát, és nyomon kövesse a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy az Adatkezelő fejlessze a Weboldal megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (persistent – ezek mindaddig az Érintett számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (session – amelyek csak a böngésző bezárásáig, munkamenet végéig érvényesek).

Az Adatkezelő használhat webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Weboldal használatát, és megmutatják, hogy az Érintett mely lapokat látogatja meg Weboldalon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a Weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben az Adatkezelő HTML-képes email üzeneten keresztül lép kapcsolatba az Érintettel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetet.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a Személyes Adatait (pl. regisztráció útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai célból kezeli az Adatkezelő, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése érdekében.

A Weboldal szükséges sütiket használ. 

− A szükséges sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban, vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A szükséges sütik alkalmazása nélkül a Weboldal zökkenőmentes használata nem garantálható.  

Az oldalokhoz tartozó cookiek leírása az alábbiakban olvasható: https://www.citytaxi.hu/

Cookie elnevezése

Cookie típusa

Cookie funkciója

Időtartam

hex

Szükséges

Used to manage server calls to the website’s backend systems.

Munkamenet végéig

(Session)

jfcookie[lang]

 

Unclassified

1 nap