+36 (1/20/30/70) 2-111-111
Order a taxi now!

Terms and conditions

City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet Üzleti feltételek,

továbbiakban Általános Szerződési feltételek, ÁSZF. Hatályos 2015.08.08.-tól.

Verzió szám: 1.10. Utolsó módosítás: 2022.05.09.

 1. Általános rendelkezések.
 2. Önálló diszpécserszolgálati tevékenység.
 3. Taxi szolgáltatás nyújtása, igénybevétele.
 4. A taxi szolgáltatás viteldíja, bizonylatolása, számlázása, és kötbérei.
 5. Panaszok, észrevételek fogadása.
 6. Szerződéses partneri megállapodások.

 1. Általános rendelkezések

Az ÁSZF-ben foglaltakat a vonatkozó jogszabályok, különösen a Fővárosi Közgyűlés 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. számú a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló rendelete, és a 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet, a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelete és a rendeletek módosításainak figyelembevételével alkalmazzuk.

Az ÁSZF. tartalmazza a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. emelet 401., cégjegyzékszám: 01-02-052217, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban: „City Taxi”) mint önálló diszpécserszolgálati tevékenység folytatására jogosult vállalkozás és a vele szerződött, taxi és egyéb személyszállítási szolgáltatás nyújtására, és a City Taxi logó viselésére jogosult vállalkozók (a továbbiakban: „Taxis Vállalkozók” vagy „Taxis Vállalkozás”) által nyújtott taxi szolgáltatás, és egyéb közvetített szolgáltatások közvetítésének és igénybevételének lehetőségeit.

A City Taxi kijelenti, hogy jelen ÁSZF. a jogszabályi előírásokon, illetve a személytaxi-szolgáltatáshoz szokásosan, az utazóközönség által az elmúlt években megszokott feltételeken túl az utasokra nézve hátrányos vagy szokatlan feltéteket nem tartalmaz.

Az utasok a taxiállomáson történő igénybevétellel, utcai leintéssel, a gépkocsivezetővel történt előzetes, közvetlen egyeztetés alapján, vagy a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet által biztosított taxi rendelési lehetőségek igénybevételével, utasként és megrendelőként is kötelesek elfogadni jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1.  Önálló diszpécserszolgálati tevékenység

A City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet 0-24 óra időtartamban elérhető diszpécserszolgálatot üzemeltet, Taxis Vállalkozók szolgáltatásának közvetítése érdekében.

A megrendelők igényei szerint rögzítésre kerülnek a taxifuvar rendelések, melyek a kért kiállási időben a kiállási hely környezetében rendelkezésre álló, szabad taxik teljesítőképességének figyelembe vételével kerülnek teljesítésre.

A várható kiállási időről a rendelés rögzítésekor szóban, vagy a rögzítést követően sms-ben, push üzenetben, telefonos visszahívással, vagy az applikációs felületen a delegált gépkocsi útvonalának megtekinthetőségével adunk tájékoztatást.

Kapacitás hiány esetében fenntartjuk a jogot a rendelés lemondására, vagy a kért kiállási idő 10 percen túli megváltoztatására, mely tényről – sms-ben, telefonon vagy push üzenetben – értesítjük a megrendelőt.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a fix időpontra igényelt előrendelések a megrendelő külön értesítése nélkül + – 5 perces kiállási idővel kerülnek teljesítésre.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a telefonon keresztül történő taxirendelés esetén hangrögzítés történik. Az adatok kezelése az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint szabályozott.

A diszpécserközpont telefonos elérhetősége:

            +36   1 2 111-111

            +36 20 2 111-111

            +36 30 2 111-111

            +36 70 2 111-111

Taxi szolgáltatás rendelhető a City Taxi által üzemeltetett Android, iOS, és Huawei operációs rendszerű mobiltelefonos alkalmazásokon keresztül, melyek letölthetőek az m.citytaxi.hu oldalról, az App Store-ból, a Google Play áruházból, vagy App Galleryből.

A City Taxi által biztosított önálló diszpécserszolgálati tevékenység – azaz, a taxi szolgáltatás közvetítése – bármely 14. életévét betöltött személy által önállóan igénybe vehető szolgáltatás. A City Taxi egyoldalúan jogosult a taxirendelési lehetőséget megtagadni azon személyek részére, akik bármely korábbi taxi rendelésük esetén nem egyenlítették ki a taxi szolgáltatás viteldíját, vagy a rendelés teljesítése során megvalósított cselekedetük következményeként felszámított kötbér összegét.

A City Taxi fenntartja a jogot arra, hogy a telefonos beszélgetést figyelmeztetés nélkül megszakítsa és a megrendelés teljesítését megtagadja azon esetekben, amikor a megrendelést kezdeményező személy a taxirendeléshez szorosan nem kapcsolódó, attól eltérő tartalmú kommunikációt, vagy akár adott helyzetben általában elvárható, a társadalmi normáktól eltérő hangnemet alkalmaz, ideértve különösen, de nem kizárólag, ha a megrendelést kezdeményező személy a taxirendelés során sértő, bántó vagy egyébként vulgáris kifejezéseket használ.

A taxi szolgáltatás közvetítésének díját a City Taxival szerződött Taxis Vállalkozók viselik. 

A taxi szolgáltatás viteldíját, esetlegesen felmerülő kötbér összegét elsődlegesen a taxi rendelést kezdeményező megrendelő, vagy a megrendelő és a taxi szolgáltatást igénybe vevő személy közötti megállapodás alapján, a taxi szolgáltatás igénybe vevő személy köteles kiegyenlíteni a 3. pontban foglaltak szerint.

 1. Taxi szolgáltatás nyújtása, igénybevétele

A Taxis Vállalkozások a személytaxival nyújtott szolgáltatást az 1. pontban meghatározott jogszabályi feltételeknek megfelelően végzik. A taxi személyszállítás, sofőrszolgálat, vagy műszaki segítségnyújtás igénybevételét alátámasztó szerződéses jogviszony a Taxis Vállalkozó és a megrendelő között jön létre. Ezen szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek a következők:

A személytaxi-szolgáltatás nyújtás kezdetének tekintjük azon időpontot, mely időponttól a Taxis Vállalkozó a megrendelő által megjelölt helyszínre elindul, vagy taxi rendelés hiányában a megrendelő a taxi gépkocsiba beszállva, ráutaló magatartással jelzi a taxi szolgáltatás iránti igénybevételi szándékát.

Nem köteles elvállalni az utas szállítását a Taxis Vállalkozás vagy képviseletében a személygépkocsi vezetője, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

A Taxis Vállalkozás – vagy képviseletében a személytaxi vezetője – a személyszállítást egyoldalúan megtagadhatja, vagy az utast a személyszállításból egyoldalúan kizárhatja, ha az utas

 1. a) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,
 2. b) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, személygépkocsinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti,
 3. c) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti, beszennyezi,
 4. d) magatehetetlen, vagy
 5. e) a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes.

A hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítása megtagadható.

A személytaxi utasa minden esetben köteles gondoskodni arról, hogy a fentiekben megjelölt, kizárást megalapozó cselekedeteket ne valósítsa meg. Amennyiben a személytaxi utasa bármely kizárást megalapozó cselekedetet észlel, köteles a kizárást megalapozó cselekményt vagy magatartást tanúsító utastársa(i) figyelmét is felhívni a kizárás alapját képező cselekmények beszüntetésére.

A kiskorú kísérője minden esetben köteles gondoskodni arról, hogy a kiskorú ne valósítsa meg az utazásból való kizárást megalapozó cselekedetet. A fentiekben felsorolt, kiskorú által megvalósított, kizárást megalapozó tevékenység esetén, a kiskorú és a kiskorú kísérője is kizárásra kerülhet – a gépkocsi vezetőjének egyoldalú döntése alapján – az utazásból.

A fentieken túlmenően személyszállító szolgáltatás keretében nem szállítható olyan tárgy, amely a méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, ha a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

 1. A taxi szolgáltatás viteldíja, kötbérei.

Taxi szolgáltatás viteldíja Budapest területén:

Alapdíj: 1000 Ft.  Útdíj: 400 Ft/km Várakozási díj: 100 Ft/perc (1. tarifa)

Taxi szolgáltatás díja Budapestről induló, vidékre irányuló, vagy vidékről induló, Budapestre irányuló szállítás esetén (kivéve Hungaroring szállítás):

Alapdíj: 1000 Ft.  Útdíj: 400 Ft/km Várakozási díj: 100 Ft/perc (1. tarifa)

Budapest határa és Hungaroring környezete között teljesített szállítás esetén alkalmazott viteldíj:

Alapdíj: 1000 Ft.  Útdíj: 800 Ft/km Várakozási díj: 100 Ft/perc (3. tarifa)

Vidékről induló, Budapestet nem érintő és vidékre érkező szállítás esetén szükséges megfizetni a Budapest határához közelebbi induló állomás vagy Budapest határához közelebbi végcél és a Budapest határa közötti távolsággal arányos díjat is.

Alapdíj: 1000 Ft.  Útdíj: 400 Ft/km Várakozási díj: 100 Ft/perc (1. tarifa)

Taxi óra indítás szabályai:

 • taxiállomáson, utcai leintéssel történő igénybevétel esetén az utasnak a gépkocsiba szállását követően,
 • előrendelés esetén a megrendelő által meghatározott kiállási időpontban, amennyiben a delegált gépkocsi a helyszínen tartózkodik,
 • azonnali rendelés esetén a rendelés rögzítésekor meghatározott, vagy sms-ben, push üzenetben, telefonos visszahívással, vagy az applikációs felületen megjelenített, várható kiállási időben, amennyiben a delegált gépkocsi a helyszínen tartózkodik.

A viteldíj megfizetése a taxi gépkocsikban:

 • Forintban,
 • Euróban (Az elfogadási árfolyam a kereskedelmi bankok árfolyamától átlagosan 15 %-kal alacsonyabban, és hetente kerül meghatározásra. Az utas kérése esetén az aktuális árfolyamról a gépkocsivezetők adnak tájékoztatást. Euróval történő fizetés esetén a gépkocsivezetők forintban biztosítják a visszajárót.)
 • Bankkártyával (AmEx, Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro kártyákkal) történhet.

A taxi szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése – az utólagos elszámolást biztosító írásos megállapodások hiányában – a taxi gépkocsikban, az utazás végén teljesítendő.

Előleg fizetés:

A Taxis Vállalkozók a hosszabb utazás esetén, vagy amennyiben a szállítás körülményei – a Taxis Vállalkozó egyéni megítélése alapján – indokolják, előleget kérhet a szállítási megkezdését megelőzően, vagy akár a teljesítés közben is. Az előlegfizetést megtagadó utasok az utazásból kizárhatóak. Az előleg fizetés elutasítása esetén a meghiúsulási kötbérre, vagy a már teljesített szolgáltatás ellenértékére a Taxis Vállalkozó jogosult.

Nyugta és számla kiállítása a taxi gépkocsiban:

A Taxis Vállalkozók a bizonylatolási kötelezettségüknek pénztárgéppel nyugtával, vagy számla kiállításával tehetnek eleget.

Amennyiben a Taxis Vállalkozó a bizonylatolási kötelezettségének számla kiállításával tesz eleget, és az utas számlát kér, abban az esetben az utas köteles közreműködni a számla kiállításában adószám, vagy vevő neve, és címe meghatározásában. Amennyiben az utasnak nincs számla igénye, abban az esetben is köteles a Taxis Vállalkozó részére a számla kiállításához természetes személy vevő neve és címe adatot meghatározni. Adószám, vagy a természetes személy vevő adatainak hiányában a számla kiállítása során a szolgáltatást nyújtó Taxis Vállalkozók a rendelési nevet tekintik a természetes személy vevő nevének, és a fuvar kezdetének címét tekintik a természetes személy vevő címének!

Kötbérek:

A megrendelő, minden olyan esetben, mely során a megrendelést követően nem valósul meg a taxi szolgáltatás igénybevétele, az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a taxi szolgáltatás teljesítésére jelentkező Taxis Vállalkozónak.

 • A budapesti kiállási címre elindított, de utóbb lemondott, vagy lemondás nélkül meghiúsult szállítás esetén, a megrendelő által fizetendő kötbér összege: 2000 Ft. 15 percen túli várakozás esetén 2000 Ft + a 15 percen túli várakozás díja (100 Ft/perc).
 • Budapest területén kívüli kiállás, és meghiúsult szállítás esetén felszámított kötbér mértéke 2000 Ft + a Budapest határa és a gépkocsi által megtett út távolságával arányos díj (2000 Ft + 400 Ft/km)
 • A 3. pontban meghatározott, kizárás alapját képező cselekedettel összefüggő bármely, akár szándékos, akár véletlen károkozás esetén az utas köteles teljes körű – a javítás időtartama alatti munkaidő kiesés idejével arányos bevétel kiesést is fedező – kártérítést fizetni a szolgáltatást nyújtó Taxis Vállalkozónak.
 • Taxi gépkocsi, utas általi külső vagy belső szennyezése esetén fizetendő takarítási díja: minimum 7000 Ft.
 • A gépkocsivezető öltözetét, bármely ülés, vagy oldalkárpit takarítását, és szárítását igénylő takarítás díja: minimum 30 000 Ft
 • Gépkocsiban felejtett csomagok visszaszolgáltatása:
 • Az utastérben felejtett csomagok visszaszállíttatási kötelezettsége és a visszaszállítással kapcsolatos költségek kiegyenlítésének felelőssége teljes mértékben az utast terheli. A csomagok visszaszállítási költsége megegyezik az általános taxi szolgáltatás költségével.
 • A csomagtartóban elhelyezett csomagokkal kapcsolatos felelősség a gépkocsivezetőt terheli. Amennyiben a szállítást teljesítését követően csomag marad a gépkocsi csomagtartójában – és ezen információ eljut a gépkocsivezetőhöz – abban az esetben a gépkocsivezető köteles a lehetőségekhez mérten legrövidebb időn belül, térítésmentesen visszaszállítani a csomagokat az utasoknak.

City Taxi fenntartja a jogot, hogy amennyiben fuvardíj, vagy kötbérfizetési kötelezettség elmaradással rendelkező személy szeretne taxi szolgáltatást igényelni, abban az esetben tájékoztassa a fizetési elmaradásban lévő személyt a fizetési kötelezettségeinek teljesítési lehetőségeiről.

City Taxi fenntartja a jogot a taxi szolgáltatás megrendelésének, valamint teljesítésének megtagadására, amennyiben a megrendelő taxi fuvardíj fizetési, vagy a kötbérfizetési kötelezettségének a fizetési kötelezettség elmaradásáról való tájékoztatást követően sem tett eleget. 

 1. Panaszok, Észrevételek fogadása

A City Taxi bármely, önálló diszpécseri tevékenységgel, fuvar közvetítéssel, vagy a szerződött Taxis Vállalkozók által nyújtott taxi szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, észrevételeket, javaslatokat az alábbiak címeken fogadja.

Postai úton: City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet 1097. Budapest Könyves Kálmán körút 12-14.

E-mailben:

 • Fuvar közvetítéssel kapcsolatos panaszok, észrevételek fogadása: dkvh@citytaxi.hu
 • Taxi szolgáltatással kapcsolatos panaszok észrevételek fogadása: reb@citytaxi.hu vagy,

Telefonon:

 • a 0-24 órában elérhető +361 2-111-111-telefonszámaunkon a szolgálatvezetők fogadják panaszaikat, észrevételeiket.

A panaszokról, észrevételekről, valamint javaslatokról minden esetben feljegyzés készül. A szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések, illetékességtől függően a diszpécserközpont vezetőjének vagy a Reklamációs és Etikai bizottság vezetőjének iránymutatása alapján kerülnek kivizsgálásra.

A vizsgálat eredményéről a bejelentőt az észrevételének rögzítésekor egyeztettet módon (a bejelentő kérése esetén telefonon, vagy) írásban tájékoztatjuk.

 1. Szerződéses partneri megállapodások

A City Taxival írásos, szerződéses megállapodást aláíró megrendelők, mint partnerek esetében az írásos szerződésekben foglaltak az irányadóak. A partnerekkel aláírt szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen ÁSZF. az irányadó.

A City Taxival írásos, szerződéses megállapodást aláíró Taxis Vállakozók és a City Taxi közötti üzleti, együttműködési, elszámolási feltételeket kizárólag a felek közötti szerződés tartalmazza. 

A City Taxi az Általános Szerződési Feltételek módosításának jogát fenntartja. Az ÁSZF. 2015. augusztus 8-tól hatályos. Utolsó módosítás időpontja 2022.05.09. Az ÁSZF a City Taxi székhelyén és weboldalán, a www.citytaxi.hu oldalon megtekinthető.