+36 (1/20/30/70) 2-111-111
Rendeljen most!

Általános Szerződési Feltételek

City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet Üzleti feltételek,

továbbiakban Általános Szerződési feltételek (rövidítve: ÁSZF), hatályos: 2015.08.08.-tól

Verzió szám: 1.14. Utolsó módosítás: 2023.07.28.

 1. Általános rendelkezések.
 2. Önálló diszpécserszolgálati tevékenység.
 3. Taxi szolgáltatás nyújtása, igénybevétele.
 4. A taxi szolgáltatás viteldíja, bizonylatolása, számlázása, és kötbérei.
 5. Panaszok, észrevételek fogadása.
 6. Szerződéses partneri megállapodások.

 1. Általános rendelkezések

Az ÁSZF-ben foglaltakat a vonatkozó jogszabályok, különösen a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 31/2013. (IV. 18.) rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról, valamint a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet és a rendeletek módosításainak figyelembevételével alkalmazzuk.

Az ÁSZF tartalmazza a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. emelet 401., cégjegyzékszám: 01-02-052217, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban: „City Taxi”) mint önálló diszpécserszolgálati tevékenység folytatására jogosult vállalkozás és a vele szerződött, taxi és egyéb személyszállítási szolgáltatás nyújtására, és a City Taxi logó viselésére jogosult vállalkozók (a továbbiakban: „Taxis Vállalkozók” vagy „Taxis Vállalkozás”) által nyújtott taxi szolgáltatás, és egyéb közvetített szolgáltatások közvetítésének és igénybevételének lehetőségeit.

A City Taxi kijelenti, hogy jelen ÁSZF a jogszabályi előírásokon, illetve a személytaxi- szolgáltatáshoz szokásosan, az utazóközönség által az elmúlt években megszokott feltételeken túl az utasokra nézve hátrányos vagy szokatlan feltéteket nem tartalmaz.

Az utasok a taxiállomáson történő igénybevétellel, utcai leintéssel, a gépkocsivezetővel történt előzetes, közvetlen egyeztetés alapján, vagy a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet által biztosított taxi rendelési lehetőségek igénybevételével, utasként és megrendelőként is kötelesek elfogadni jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1.  Önálló diszpécserszolgálati tevékenység

A City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet 0-24 óra időtartamban elérhető diszpécserszolgálatot, taxi rendelő applikációt üzemeltet a Taxis Vállalkozók szolgáltatásának közvetítése érdekében.

A megrendelők igényei szerint rögzítésre kerülnek a taxifuvar rendelések, melyek a kiállási időben,
a kiállási hely környezetében rendelkezésre álló szabad taxik teljesítőképességének figyelembevételével kerülnek teljesítésre.
Taxifuvart „azonnali”, időpontmeghatározás nélkül lehet kérni, valamint lehetőség van előrendelések (fix időpontra történő rendelés) leadására (a továbbiakban az azonnali rendelés és az előrendelés együttesen: Megrendelés) is. A Megrendelések – „azonnali”, vagy előrendelések – vonatkozásában a City Taxi fenntartja a jogot a kapacitáshiány esetén előforduló lemondásra vagy a kért kiállási idő 10 percen túli megváltoztatására, mely tényről – sms-ben, telefonon vagy push üzenetben – értesíti a megrendelőt, a kért (vagy a módosított) kiállási időt megelőzően legalább 8 perccel. A megrendelő a taxifuvar rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja, hogy Megrendelése kapacitáshiányra tekintettel ezen rendelkezés alapján lemondásra kerülhet. Megrendelő a rendelésre delegálandó taxi gépkocsi kiválasztásának időpontjáig jogosult a Megrendelést kötbérfizetés mentesen lemondani. A kötbér mértéke az ÁSZF. 4. pontjában kerül meghatározásra.
A várható kiállási időről a City Taxi a Megrendelés rögzítésekor szóban, vagy a rögzítést követően sms-ben, push üzenetben, telefonos visszahívással, vagy az applikációs felületen a delegált gépkocsi útvonalának megtekinthetőségével ad tájékoztatást.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a telefonon keresztül történő Megrendelés esetén hangrögzítés történik. Az adatok kezelése az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint szabályozott.

A diszpécserközpont telefonos elérhetősége:
+36 1 2 111-111
+36 20 2 111-111
+36 30 2 111-111
+36 70 2 111-111

Megrendelés történhet a City Taxi által üzemeltetett Android, iOS, és Huawei operációs rendszerű mobiltelefonos alkalmazásokon keresztül, melyek letölthetőek az m.citytaxi.hu oldalról, az App Store- ból, a Google Play áruházból, vagy App Galleryből.

A City Taxi által biztosított önálló diszpécserszolgálati tevékenység – azaz, a taxi szolgáltatás közvetítése – bármely 14. életévét betöltött személy által önállóan igénybe vehető szolgáltatás. A City Taxi egyoldalúan jogosult a Megrendelési lehetőséget megtagadni azon személyek részére, akik bármely korábbi Megrendelésük esetén nem egyenlítették ki a taxi szolgáltatás viteldíját, vagy a rendelés teljesítése során megvalósított cselekedetük következményeként felszámított kötbér összegét.

A City Taxi fenntartja a jogot arra, hogy a telefonos beszélgetést figyelmeztetés nélkül megszakítsa és a Megrendelés teljesítését megtagadja azon esetekben, amikor a Megrendelést kezdeményező személy a taxirendeléshez szorosan nem kapcsolódó, attól eltérő tartalmú kommunikációt, vagy akár adott helyzetben általában elvárható, a társadalmi normáktól eltérő hangnemet alkalmaz, ideértve különösen, de nem kizárólag, ha a Megrendelést kezdeményező személy a taxirendelés során sértő, bántó vagy egyébként vulgáris kifejezéseket használ.
A taxi szolgáltatás közvetítésének díját a City Taxival szerződött Taxis Vállalkozók viselik.

A taxi szolgáltatás viteldíját, esetlegesen felmerülő kötbér összegét elsődlegesen a Megrendelést kezdeményező megrendelő, vagy a megrendelő és a taxi szolgáltatást igénybe vevő személy közötti megállapodás alapján, a taxi szolgáltatás igénybe vevő személy köteles kiegyenlíteni a 3. pontban foglaltak szerint.

 1. Taxi szolgáltatás nyújtása, igénybevétele

A Taxis Vállalkozások a személytaxival nyújtott szolgáltatást az 1. pontban meghatározott jogszabályi feltételeknek megfelelően végzik. A taxi személyszállítás, sofőrszolgálat, vagy műszaki segítségnyújtás igénybevételét alátámasztó szerződéses jogviszony a Taxis Vállalkozó és a megrendelő között jön létre. Ezen szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek a következők:

A személytaxi-szolgáltatás nyújtás kezdetének tekintjük azon időpontot, mely időponttól a Taxis Vállalkozó a megrendelő által megjelölt helyszínre elindul, vagy taxi rendelés hiányában a megrendelő a taxi gépkocsiba beszállva, ráutaló magatartással jelzi a taxi szolgáltatás iránti igénybevételi szándékát.

Nem köteles elvállalni az utas szállítását a Taxis Vállalkozás vagy képviseletében a személygépkocsi vezetője, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

A Taxis Vállalkozás – vagy képviseletében a személytaxi vezetője – a személyszállítást egyoldalúan megtagadhatja, vagy az utast a személyszállításból egyoldalúan kizárhatja, ha az utas

a) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,
b) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, személygépkocsinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti,
c) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti, beszennyezi,
d) magatehetetlen, vagy
e) a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes.
A hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítása megtagadható.

A személytaxi utasa minden esetben köteles gondoskodni arról, hogy a fentiekben megjelölt, kizárást megalapozó cselekedeteket ne valósítsa meg. Amennyiben a személytaxi utasa bármely kizárást megalapozó cselekedetet észlel, köteles a kizárást megalapozó cselekményt vagy magatartást tanúsító utastársa(i) figyelmét is felhívni a kizárás alapját képező cselekmények beszüntetésére. A kiskorú kísérője minden esetben köteles gondoskodni arról, hogy a kiskorú ne valósítsa meg az utazásból való kizárást megalapozó cselekedetet. A fentiekben felsorolt, kiskorú által megvalósított, kizárást megalapozó tevékenység esetén, a kiskorú és a kiskorú kísérője is kizárásra kerülhet – a gépkocsi vezetőjének egyoldalú döntése alapján – az utazásból.

A fentieken túlmenően személyszállító szolgáltatás keretében nem szállítható olyan tárgy, amely a méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, ha a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

 1. A taxi szolgáltatás viteldíja, kötbérei.

Taxi szolgáltatás viteldíja Budapest területén:

Alapdíj: 1100 Ft. Útdíj: 440 Ft/km Várakozási díj: 110 Ft/perc (1. tarifa)
Taxi szolgáltatás díja Budapestről induló, vidékre irányuló, vagy vidékről induló, Budapestre irányuló szállítás esetén (kivéve Hungaroring szállítás):
Alapdíj: 1100 Ft. Útdíj: 440 Ft/km Várakozási díj: 110 Ft/perc (1. tarifa)

Budapest határa és Hungaroring környezete között teljesített szállítás esetén alkalmazott viteldíj:
Alapdíj: 1100 Ft. Útdíj: 880 Ft/km Várakozási díj: 110 Ft/perc (3. tarifa)

Vidékről induló, Budapestet nem érintő és vidékre érkező szállítás esetén szükséges megfizetni a Budapest határához közelebbi induló állomás vagy Budapest határához közelebbi végcél és a Budapest határa közötti távolsággal arányos díjat is.
Alapdíj: 1100 Ft. Útdíj: 440 Ft/km Várakozási díj: 110 Ft/perc (1. tarifa)
Határsebesség Budapesten belüli utazások esetén 15 km/h.

A határsebesség feletti sebességgel haladó jármű esetén a taxióra útdíjat mér, míg a határsebesség alatti sebességgel haladó jármű esetén a taxióra a rendeleti előírásoknak megfelelően várakozási díjat mér!

Taxióra indítás szabályai:

 • taxiállomáson, utcai leintéssel történő igénybevétel esetén az utasnak a gépkocsiba beülését
  követően,
 • azonnali Megrendelés esetén a rendelés rögzítésekor meghatározott, vagy sms-ben, push üzenetben, telefonos visszahívással, vagy az applikációs felületen megjelenített, várható kiállási időben, amennyiben a delegált gépkocsi a helyszínen tartózkodik.
 • az előrendelések esetén az előrendelés vállalt idejében, amennyiben a gépkocsi a kért kiállási helyen tartózkodik, vagy a kérttől eltérő, módosított érkezési idő esetén a telefonon, sms-ben, applikációban, vagy kaputelefonon jelzett érkezést követően.

A viteldíj megfizetése a taxi gépkocsikban:

 • Forintban,
 • Euróban (Az elfogadási árfolyam a kereskedelmi bankok árfolyamától átlagosan 15 %-kal
  alacsonyabban, és hetente kerül meghatározásra. Az utas kérése esetén az aktuális rfolyamról a gépkocsivezetők adnak tájékoztatást. Euróval történő fizetés esetén a gépkocsivezetők forintban biztosítják a visszajárót.)
 • Bankkártyával (AmEx, Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro kártyákkal) történhet.

A taxi szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése – az utólagos elszámolást biztosító írásos megállapodások hiányában – a taxi gépkocsikban, az utazás végén teljesítendő.

Előleg fizetés:

A Taxis Vállalkozók a hosszabb utazás esetén, vagy amennyiben a szállítás körülményei – a Taxis Vállalkozó egyéni megítélése alapján – indokolják, előleget kérhet a szállítási megkezdését megelőzően, vagy akár a teljesítés közben is. Az előlegfizetést megtagadó utasok az utazásból kizárhatóak. Az előleg fizetés elutasítása esetén a meghiúsulási kötbérre, vagy a már teljesített szolgáltatás ellenértékére a Taxis Vállalkozó jogosult.

Nyugta és számla kiállítása a taxi gépkocsiban:
A Taxis Vállalkozók a bizonylatolási kötelezettségüknek pénztárgéppel nyugtával vagy számla kiállításával tesznek eleget.
Amennyiben a Taxis Vállalkozó a bizonylatolási kötelezettségének számla kiállításával tesz eleget, és az utas számlát kér, abban az esetben az utas köteles közreműködni a számla kiállításában adószám, vagy vevő neve, és címe meghatározásában. Amennyiben az utasnak nincs számla igénye, abban az esetben is köteles a Taxis Vállalkozó részére a számla kiállításához természetes személy vevő neve és címe adatot meghatározni. Adószám, vagy a természetes személy vevő adatainak hiányában a számla kiállítása során a szolgáltatást nyújtó Taxis Vállalkozók a rendelési nevet tekintik a természetes személy vevő nevének, és a fuvar kezdetének címét tekintik a természetes személy vevő címének!

Kötbérek:

A megrendelő, minden olyan esetben, mely során a megrendelést követően a taxi gépkocsi elindításra kerül a kért címre, de a megrendelő, vagy az utas szándéka szerint nem valósul meg a taxi szolgáltatás igénybevétele, az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a taxi szolgáltatás teljesítésére jelentkező Taxis Vállalkozónak.

 • A budapesti kiállási címre elindított, de utóbb lemondott, vagy lemondás nélkül meghiúsult szállítás esetén, a megrendelő által fizetendő kötbér összege: 2500 Ft. 10 percen túli várakozás esetén 2500 Ft + a 10 percen túli várakozás díja (110 Ft/perc).
 • Budapest területén kívüli kiállás, és meghiúsult szállítás esetén felszámított kötbér mértéke 2500 Ft + a Budapest határa és a gépkocsi által megtett út távolságával arányos díj (440 Ft/km) + a kiállás helyén eltöltött 10 percen túli várakozásidő díja (110 Ft/perc) + a kiálláshoz szükséges autópálya használat díja.

A 3. pontban meghatározott, kizárás alapját képező cselekedettel összefüggő bármely, akár
szándékos, akár véletlen károkozás esetén az utas köteles teljes körű – a javítás időtartama alatti munkaidő kiesés idejével arányos bevétel kiesést is fedező – kártérítést fizetni a szolgáltatást nyújtó Taxis Vállalkozónak.

 •  Taxi gépkocsi, utas általi külső vagy belső, minimális szennyezése esetén a taxis vállalkozó részére fizetendő kártérítés összege minimum 7000 Ft.
 • A gépkocsivezető öltözetét, bármely ülés, vagy oldalkárpit takarítását, és szárítását igénylő  eseménnyel kapcsolatosan a taxis vállalkozó részére fizetendő kártérítés összege minimum 30 000 Ft.

A bármely mértékű gépkocsi takarítást igénylő szennyezés eredményeként az utas által kifizetendő kártérítés összegének fedezetet kell nyújtania a gépkocsi takarításának költségein túlmenően a gépkocsi munkaidő kieséséből eredő bevétel kiesés pótlására is!

Gépkocsiban felejtett csomagok visszaszolgáltatása:

 • Az utastérben felejtett csomagok visszaszállíttatási kötelezettsége és a visszaszállítással kapcsolatos költségek kiegyenlítésének felelőssége teljes mértékben az utast terheli. A csomagok visszaszállítási költsége megegyezik az általános taxi szolgáltatás költségével.
 • A csomagtartóban elhelyezett csomagokkal kapcsolatos felelősség a gépkocsivezetőt terheli. Amennyiben a szállítást teljesítését követően csomag marad a gépkocsi csomagtartójában – és ezen információ eljut a gépkocsivezetőhöz – abban az esetben a gépkocsivezető köteles a lehetőségekhez mérten legrövidebb időn belül, térítésmentesen visszaszállítani a csomagokat az utasoknak.

City Taxi fenntartja a jogot, hogy amennyiben fuvardíj, vagy kötbérfizetési kötelezettség elmaradással rendelkező személy szeretne taxi szolgáltatást igényelni, abban az esetben tájékoztassa a fizetési elmaradásban lévő személyt a fizetési kötelezettségeinek teljesítési lehetőségeiről.
City Taxi fenntartja a jogot a taxi szolgáltatás megrendelésének, valamint teljesítésének megtagadására, amennyiben a megrendelő taxi fuvardíj fizetési, vagy a kötbérfizetési kötelezettségének a fizetési kötelezettség elmaradásáról való tájékoztatást követően sem tett eleget.

 1. Panaszok, Észrevételek fogadása

A City Taxi bármely, önálló diszpécseri tevékenységgel, fuvar közvetítéssel, vagy a szerződött Taxis Vállalkozók által nyújtott taxi szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, észrevételeket, javaslatokat az alábbiak címeken fogadja.

Postai úton: City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

E-mailben:
– Fuvar közvetítéssel kapcsolatos panaszok, észrevételek fogadása: dkvh@citytaxi.hu
– Taxi szolgáltatással kapcsolatos panaszok észrevételek fogadása: reb@citytaxi.hu vagy,

Telefonon:
– a 0-24 órában elérhető +36 1 2-111-111 telefonszámunkon a szolgálatvezetők fogadják panaszaikat, észrevételeiket.

A panaszokról, észrevételekről, valamint javaslatokról minden esetben feljegyzés készül. A szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések, illetékességtől függően a diszpécserközpont vezetőjének vagy a Reklamációs és Etikai bizottság vezetőjének iránymutatása alapján kerülnek kivizsgálásra.
A vizsgálat eredményéről a bejelentőt az észrevételének rögzítésekor egyeztettet módon (a bejelentő kérése esetén telefonon, vagy) írásban tájékoztatjuk.

 1. Szerződéses partneri megállapodások

A City Taxival írásos, szerződéses megállapodást aláíró megrendelők, mint partnerek esetében az írásos szerződésekben foglaltak az irányadóak. A partnerekkel aláírt szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen ÁSZF az irányadó.

A City Taxival írásos, szerződéses megállapodást aláíró Taxis Vállakozók és a City Taxi közötti üzleti, együttműködési, elszámolási feltételeket kizárólag a felek közötti szerződés tartalmazza.

A City Taxi az Általános Szerződési Feltételek módosításának jogát fenntartja. Az ÁSZF 2015.
augusztus 8-tól hatályos. Utolsó módosítás időpontja: 2023.07.28. Az ÁSZF a City Taxi székhelyén és weboldalán, a www.citytaxi.hu oldalon megtekinthet.